Soorten pensioenregelingen

Het Nederlandse pensioenstelsel kent een aantal pensioenregelingen waarbij gespaard word door betalen van een maandelijkse premie. Bij de ene pensioenregeling is bekend hoeveel u per maand betaalt, maar staat de uiteindelijke pensioensuitekring niet vast. Bij de ander staat het eindbedrag wel vast maar loopt men de kans minder te ontvangen dan waar u recht op kon hebben.
Volgens pijler 2, het werknemerspensioen waarbij de werkgever de premie betaalt, worden er een drietal regelingen gesteld rond het pensioensparen.

Middelloonregeling

We onderscheiden de middelloonregeling, de eindloon regeling en de beschikbare premie regeling.
De middelloonregeling is een regeling waarbij het pensioen wordt berekend naar aanleiding van het gemiddeld verdiende salaris van de werknemer. Dit betekend dat over gehele periode dat men gewerkt heeft en salaris ontvangen heeft, het gemiddelde salaris wordt berekend. Voordeel bij deze regeling is dat men weet hoeveel pensioen ontvangen gaat worden. Een nadeel is dat wanneer op een bepaald moment een veel hoger salaris verdient dan voorheen, het gemiddelde ervoor zorgt dat het uit te keren pensioen lager wordt dan wanneer men gebruik had gemaakt van bijvoorbeeld de eindloonregeling.

Eindloonregeling

Deze regeling stelt dat het uit te keren pensioen bepaalt wordt na aanleiding van het laatst verdiende salaris voor het bereiken van de AOW leeftijd. Stel u werkt jarenlang in een leidinggevende functie en heeft veel verantwoordelijkheden waardoor het salaris altijd boven gemiddeld is geweest. Dan opeens gaat de onderneming failliet waardoor u uw baan en hoge salaris verliest en nieuw werk vindt met een gemiddeld salaris. Wanneer u dan met pensioen gaat, en spaart volgens de eindloonregeling, heeft u een veel lager pensioen dan waarvoor eigenlijk gespaard werd. Het tegenovergestelde komt ook voor, u verdient de laatste jaren veel met een hoog salaris. Dit betekend dat uw pensioenuitkering dan vele malen hoger is wanneer men uit is gegaan van de middelloonregeling.

Beschikbare premieregeling

Deze regeling houdt in dat de werkgever een bepaalt bedrag betaalt aan een pensioenfonds of instelling. Dit bedrag wordt belegd door het pensioenfonds. De hoogte is afhankelijk van de ingebrachte premies en de rendementen die behaald zijn of verloren zijn met de beleggingen.

Artikelen

Arbeidsongeschiktheids pensioen

Wie als werkende plots door een ongeval of welke reden dan ook niet meer in staat is om arbeid te verrichten en dus niet meer in staat is om inkomen te genereren uit arbeid, heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook voor het ouderdomspensioen kan dan niet meer gespaard worden. Voor deze groep is er een aanvullende uitkering gere

Lees meer...

Ouderdomspensioen

Wie zijn hele leven tot aan de pensioengerechtigde leeftijd heeft gewerkt heeft automatisch recht op een AOW en een pensioenregeling volgens pijler 2. Deze is met de werkgever en werknemer afgesproken. Ouderdomspensioen kan worden opgebouwd en worden uitgekeerd via de middelloonregeling of eindloonregeling. Het ouderdomspensioen is dat pensio

Lees meer...

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is geregeld volgens de algemene nabestaandenwet (ANW) waarbij de wet stelt dat in geval van het overlijden van de partner, de andere partner verzekerd wordt van een aanvulling op het minimale basisloon. Aan deze regel zijn vele voorwaarden verbonden en in de meeste gevallen komen veel nabestaanden niet in aanmerking v

Lees meer...