Ouderdomspensioen

Wie zijn hele leven tot aan de pensioengerechtigde leeftijd heeft gewerkt heeft automatisch recht op een AOW en een pensioenregeling volgens pijler 2. Deze is met de werkgever en werknemer afgesproken. Ouderdomspensioen kan worden opgebouwd en worden uitgekeerd via de middelloonregeling of eindloonregeling. Het ouderdomspensioen is dat pensioen waarvoor u hebt gespaard vanaf het moment dat u in dienst getreden bent bij een werkgever die is aangesloten bij een pensioenfonds of instelling. Dit betekent dat onder ouderdomspensioen wordt verstaan de AOW en de pensioensregeling volgens pijler 2. Meestal wordt onder ouderdomspensioen alleen de tijd dat u in Nederland woont en gewerkt heeft bedoeld (AOW), dit is echter een misvatting. U ontvangt pas pensioen wanneer u de pensioenleeftijd heeft bereikt.

Pensioenregeling voor sectoren

Hoe het ouderdomspensioen is geregeld is afhankelijk van de afspraken die u met de werkgever hebt gemaakt. Veel werkgevers zijn aangesloten bij een pensioenfonds dat geldend is voor werknemers in een gehele bedrijfstak, voornamelijk bij grote bedrijven is dit het geval. Hebben bijvoorbeeld medische beroepen een pensioenregeling die betrekking heeft op alle beroepen in de medische sector.

Tot stand komen ouderdomspensioen regelingen

De pensioenregelingen komen tot stand door onderhandelingen tussen werknemer en werkgever.
Wanneer er een pensioensregeling geldt voor een hele bedrijfstak dan zijn het de niet de werkgever en de werknemer maar de vakbonden en werkgeversorganisaties die onderhandelen over de voorwaarden van de pensioenregelingen. De ondernemingsraad heeft hier ook een groot aandeel in bij ondernemingen en stelt de werknemers op die manier in de mogelijkheid om de bedrijfstak pensioenen op inhoud te keuren via het instemmingsrecht. In kleine bedrijven worden pensioenen in de meeste gevallen besproken en afgesproken tussen de werknemer en werkgever.
Deze pensioenovereenkomsten hebben allen dezelfde voorwaarden die gelden voor de werknemers in de sector. De regelingen verschillen wel tussen sectoren.