Arbeidsongeschiktheids pensioen

Wie als werkende plots door een ongeval of welke reden dan ook niet meer in staat is om arbeid te verrichten en dus niet meer in staat is om inkomen te genereren uit arbeid, heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook voor het ouderdomspensioen kan dan niet meer gespaard worden. Voor deze groep is er een aanvullende uitkering geregeld die van start gaat op het moment dat loondoorbetalingsverplichting van de werkgever wegvalt. De uitkering wordt doorbetaalt tot het moment van overlijden. Arbeidsongeschiktheidspensioen is alleen van toepassing wanneer dit wordt opgenomen in de pensioensregeling. Wanneer men echter een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt volgens de wet, is er geen recht meer tot uitkering van arbeidsongeschiktheidspensioen.
Soorten arbeidsongeschiktheid uitkering.

Soorten arbeidsongeschiktheid uitkering

rbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden verschaft door het UWV (Uitvoeringsinstituut voor Werk en Inkomen). De uitkeringen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Zo zijn er WIA  uitkeringen (Werk en Inkomen uit Arbeidsvermogen) en WGA uitkeringen (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Onder WIA  uitkeringen vallen IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en WGA uitkeringen. De IVA uitkering is van toepassing wanneer men verwacht dat u nooit meer kunt werken. Een WGA uitkering is van toepassing wanneer men veel minder kan verdienen door de ziekte of handicap. Ook word er van uitgegaan dat in de toekomst weer het hele salaris verdient kan worden.
Onder WGA uitkeringen vallen de Loongerelateerde uitkering, de aanvullingsuitkering (LUA) en de vervolguitkering (VVU).

Wanneer arbeidsongeschiktheidspensioen

Men heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen wanneer u een WIA uitkering ontvangt van het UWV. Onder deze vallen de IVA en WGA uitkering. Bij IVA ontvangt men een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering en is men volledig arbeidsongeschikt. Wanneer iemand niet volledig arbeidsongeschikt is maar wel nog kan werken, ontvangt men een WGA uitkering. Recht op pensioen heeft men alleen indien er sprake is bij een WGA uitkering. Een volledige arbeidsongeschiktheid wordt opgevangen met een IVA uitkering. Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt alleen uitgekeerd indien iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geweest gedurende zijn leven en een WGA uitkering heeft ontvangen. Iemand die volledig arbeidsongeschikt is ontvangt een volledige uitkering en heeft geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.